25 diciembre 2013Desta vez, o que nos obriga a saír de novo á rúa e a reforma dá Lei de Protección de Seguridade Cidadá que ou actual goberno puxo enriba da mesa o pasado 29 de Novembro e que está decido a acometer. Esta reforma, máis propia dun estado autoritario que dunha democracia, limita claramente as poucas liberdades que nos quedan como cidadáns e cidadás.
            Xustifica o goberno esta nova Lei dicindo que é oportuna, conveniente e necesaria.
- Por un lado din que é oportuna porque e preciso rematar coas condutas ilegais, violentas e vandálicas naqueles actos nos cales os cidadáns e cidadás exercen o seu dereito a manifestarse. Alguén debería explicarlle ao Sr. Fernández, actual Ministro de Interior, que durante estes últimos anos a gran maioría das manifestacións ou actos reivindicativos que se fixeron ao longo do territorio español desenvolvéronse de forma pacífica e que non é razoable lexislar de maneira tan desproporcionada. Deben de ser conscientes do contexto non que está tendo lugar, tanto a reforma do Código Penal coma a reforma desta lei. Unha situación de constante e continuo empobrecemento e perda de dereitos da poboación, co correspondente descontento e conflitividade social, na cal xorden normas destinadas a asfixiar economicamente aínda máis ás persoas e organizacións que alzamos a voz contra do modelo económico e social causante de dito escenario de desastre xeneralizado.
- Por outra banda din que é conveniente porque consideran que é preciso, tal e como di a Xurisprudencia Constitucional, aplicar o principio de proporcionalidade á protección da seguridade cidadá. Se isto é así, non se entende como con sancións de ata 600.000 €, non caso das infraccións moi graves, se pode respectar dito principio.
- Ademais din que é necesaria xa que coa reforma do Código Penal, algunhas das antigas faltas pasan a estar tipificadas nesta lei como infraccións administrativas. Segundo eles, porque o Dereito Penal se reserva para condutas máis graves. Deste xeito o que conseguen é fuxir do control xudicial e substituír á intervención dos maxistrados polo criterio caprichoso e arbitrario dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado que, con esta normativa son empregados, aínda en maior medida, como defensores exclusivos das elites da sociedade, dotándoos de completa impunidade fronte ao resto da cidadanía, sancionando entre outros comportamentos, a denuncia dos excesos policiais e a gravación e difusión dás súas actuacións. Así, ata agora, as sancións dispoñíanse dependendo da capacidade económica do infractor, sempre con garantía xudicial e sen obriga de pagar ata que o proceso se considerase probado; a partir de agora a única vía que lle quedará ao sancionado para recorrer será o contencioso administrativo coas súas correspondentes taxas e non sen antes aboar parte da sanción imposta. En última instancia, o que perseguen estas leis é desactivar a protesta daqueles que loitan, desalentar mediante o medo ao castigo a aqueles que poderían facelo e non manter a seguridade cidadá como pretenden facernos crer.
            En resumo, estamos totalmente en desacordo con esta reforma que criminaliza calquera manifestación pública, espontánea e pacífica, dereito fundamental recollido na Constitución; que veta á cidadanía soberana, o seu dereito a esixir das institucións un servizo xusto e unhas actuacións transparentes, mediante reunións pacíficas; que provoca unha fractura socio-política xa que propicia unha sobre protección dos cargos públicos e sanciona desmesurada e irracionalmente calquera manifestación crítica co exercicio das funcións que se lles atribúen; que evidencia unha clara vontade represora do exercicio da libre expresión; que, tal e como prognostica ata ou propio Consello de Europa, conta cunhas medidas que impedirán que se poidan presentar probas non caso de violacións de dereitos; e que trata aos colectivos máis vulnerables, como os inmigrantes en situación irregular, cunha dureza desproporcionada xa que se arriscan a perder o dereito a solicitar permisos de residencia e traballo se son sancionados por infraccións graves ou moi graves.
 
            A razón destes novos atentados arremetidos contra a cidadanía, esiximos a retirada do anteproxecto Lei de Protección de Seguridade Cidadá:
Non queremos ningunha impunidade máis ante ás nefastas actuacións policiais. Esiximos a total transparencia institucional; un servizo xusto para a totalidadecidadanía; unha maior e mellor actuación contra ás organizacións dogmáticas, represoras, homófobas, sexistas, fascistas e intolerantes; a dimisión do goberno actual e con el todas as súas leis, que vulneran os dereitos máis básicos de todos os cidadáns e cidadás que conforman este Estado. Porque comprendemos que o poder reside no pobo. E por iso, é do pobo e para o pobo na súa totalidade.


NON Á LEI MORDAZA. A VOZ DO POBO NON É ILEGAL!